FOUNDERS

Ashish Jakhanwala
MANAV THADANI

BOARD OF DIRECTORS

Thomas Heneghan
Aalok Virmani
Amit Jain
Jonathan Vanica
Niladri Mukhopadhyay
Som Krishna
Ravi Hansoty
Michael Schulhof

MANAGEMENT

GYANA DAS
GAURAV SHARMA
SHUBHRA SHARMA
ANAMIKA CHANDOLA GANESH
MAYANK KAUSHIK
RITIKA DIWAN
MANCHAN GUPTA
DEBALINA DASGUPTA
SAAHIL BHANOT
RAJAT MEHRA
SANJAY JAIN
MANISH BHAGAT
DHIRAJ CHOPRA
HEMANT YADAV
SANDEEP BHATIA
NIKHIL CHANANA
ACHIN SABHARWAL
ASHISH GARG
SHYAMA HARI
VINAY GUPTA
ROHAN RANADE
SANGEETA MOHAN
DIVYA THANKAPPAN
BHAVNA MISHRA
Anubha Pant
Sheena Khurana